แผนกจัดหา กรมแพทย์ทหารบก

(Procurement Department)

 

วันที่: 18 มีนาคม 2562 เวลา: 

ระยะเวลาในการเชื่อมโยงข้อมูล e-GP แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 : 12.01 - 12.59 น.
 ช่วงที่ 2 : 17.01 - 08.59 น. 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(E-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง)

ไม่มีข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


3. ประกาศราคากลาง(E-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


4. ประกาศราคากลาง(เฉพาะเจาะจง)

ไม่มีข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


5. ร่างเอกสารประกวดราคา(E-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


6. ประกาศเชิญชวน(E-bidding)

ไม่มีข้อมูล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


7. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ(E-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


8. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ(เฉพาะเจาะจง)

ไม่มีข้อมูล