แผนกจัดหา กรมแพทย์ทหารบก

(Procurement Department)

 

วันที่: 26 มิถุนายน 2562 เวลา: 

ระยะเวลาในการเชื่อมโยงข้อมูล e-GP แบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 : 12.01 - 12.59 น.
 ช่วงที่ 2 : 17.01 - 08.59 น. 


1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(E-bidding)

ไม่มีข้อมูล


2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะเจาะจง)

ไม่มีข้อมูล


3. ประกาศราคากลาง(E-bidding)

ไม่มีข้อมูล


4. ประกาศราคากลาง(เฉพาะเจาะจง)

ไม่มีข้อมูล


5. ร่างเอกสารประกวดราคา(E-bidding)

ไม่มีข้อมูล


6. ประกาศเชิญชวน(E-bidding)

ไม่มีข้อมูล


7. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ(E-bidding)

ไม่มีข้อมูล


8. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ(เฉพาะเจาะจง)

ไม่มีข้อมูล