เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สงสัยว่าตนมีโรคที่ขัดต่อการเข้าเป็นทหารกองประจำการ กองทัพบกจึงจัดให้มีการตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก   ๒๐   แห่ง   ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๙  ถึง ๒๐ ก.พ. ๖๐  ได้แก่.-
ส่วนกลาง    
๑.รพ.พระมงกุฎเกล้า(กรุงเทพฯ),
๒.รพ.อานันทมหิดล(ลพบุรี),
๓.รพ.ค่ายธนะรัชต์(ประจวบคีรีขันธ์)
๔.รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ(นครนายก)  
กองทัพภาคที่ ๑    
๑.รพ.ค่ายจักรพงษ์(ปราจีนบุรี),
๒.รพ.ค่ายสุรสีห์(กาญจนบุรี),
๓.รพ.ค่ายอดิศร(สระบุรี)
๔.รพ.ค่ายนวมินทราชินี(ชลบุรี)
กองทัพภาคที่ ๒          
๑.รพ.ค่ายสุรนารี(นครราชสีมา),
๒.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์(อุบลราชธานี),
๓.รพ.ค่ายประจักษ์-ศิลปาคม(อุดรธานี ),
๔.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน(สุรินทร์)
๕.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา(สกลนคร)
กองทัพภาคที่ ๓    
๑.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(พิษณุโลก),
๒.รพ.ค่ายจิรประวัติ(นครสวรรค์),
๓.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี(ลำปาง)
๔.รพ.ค่ายกาวิละ(เชียงใหม่)
กองทัพภาคที่ ๔    
๑.รพ.ค่ายวชิราวุธ(นครศรีธรรมราช),
๒.รพ.ค่ายเสนาณรงค์(สงขลา)
๓.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร(ปัตตานี)

ในการขอเข้ารับการตรวจร่างกายต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้.-
๑.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ
๒.รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป
๓.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ
๔.ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๑ ฉบับ
๕.หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๑ ฉบับ
๖.หลักฐานแสดงการเจ็บป่วย(ถ้ามี) เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ ผลการตรวจที่สำคัญ ประวัติการรักษา
หมายเหตุ : คนจำพวกที่ ๔ คือ บุคคลที่ทุพพลภาพหรือพิการ ตามตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔(พ.ศ.๒๕๔๐) และแก้ไขฉบับที่ ๗๕ และ ๗๖ พ.ศ.(๒๕๕๕)


 

บุคคลชายไทย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ที่ได้รับหมายเรียกใบสำคัญ(แบบ สด.๙)หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) และต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในปีนั้น ๆ ที่สงสัยว่าตนเองเป็นคนจำพวกที่๔ ให้ไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก ณ โรงพยาบาลทหารตามที่กองทัพบกกำหนด ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว หากเป็นโรคตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗, กฎระทรวงโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมฉบับที่ ๗๔/๒๕๔๐, ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๕, และ ฉบับที่ ๗๖/๒๕๕๕ นั้น และอาจจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ เช่น โรคหอบหืด ( Asthma ) จำเป็นต้องได้รับการตรวจยืนยันอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ หรือโรคลมชัก เข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองใช้เวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เป็นต้น ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าในการเข้ารับการตรวจพิเศษด้วย ทั้งนี้ให้ประสานรายละเอียดกับ รพ.ทหารในสังกัดกองทัพบกที่ผู้รับบริการสะดวกได้และค่าบริการในการตรวจร่างกายไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ใดๆให้ผู้รับการตรวจเตรียมค่าใช้จ่ายในการตรวจพิเศษ(ถ้ามี) ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยืนคำขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) >>DOWNLOAD<<
  • สามารถตรวจสอบจากคู่มือประชาชน (อ้างอิงจาก เอกสารฉบับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ)  >> www.info.go.th
  • คู่มือประชาชนการขอใบรับรองแพทย์ประกอบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ >>DOWNLOAD<<
  • สามารถดาวน์โหลด Poster ได้ที่นี้ >>DOWNLOAD<<
1221734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
327
1303
4574
1208854
26863
25093
1221734
Your IP: 23.22.53.106
Server Time: 2017-02-24 08:36:00

ท่านพึงพอใจเว็บไซด์กรมแพทย์มากน้อยแค่ไหน